Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)

Jezik: македонски

Informacije o prevodu

Свето Писмо: Стандардна Библија 2006
Во 1988 година беше издаден Новиот Завет во нов превод на Архиепископ Гаврил, а целата Библија беше издадена од United Bible Societies (UBS) во 1990 година. Таа беше позната како „Гаврилова“ Библија. Во 2005 година беше ревидирана со заедничко залагање од страна на различните христијански традиции во Македонија. Ова ново Ревидирано Издание, познато како Македонска Стандардна Библија, беше издадено во 2006 година од Библиското здружение на Република Македонија. Ова е стандардна Македонска Библија користена од повеќето македонски христијани, а воедно одобрена и со благослов на Светиот Архиерејски Синод на Македонската Православна Црква.

Доколку си заинтересиран да добиеш печатено издание, те молам исконтактирај го Библиското здружение на Република Македонија во Скопје.
© Библиско Здружение на Р. Македонија 2006

Holy Scriptures: The Macedonian Standard Bible 2006
A new translation of the New Testament by Archbishop Gavril was published in 1988, and the whole Bible was published by the United Bible Societies (UBS) in 1990.  It was known as “Gavril’s” Bible.  In 2005 this was revised with input from the different Christian traditions in Macedonia.  This new Revised Edition of the Holy Scriptures known as the Macedonian Standard Bible was published by the Macedonian Bible Society in 2006.  It is the standard Macedonian Bible used by most Macedonian Christians, and the one authorised by the Holy Synod of Hierarchs of the Macedonian Orthodox Church. 

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Macedonian Bible Society in Skopje.
© Bible Society of the Republic of Macedonia 2006

Informacije o avtorskih pravicah

© Библиско Здружение на Р. Македонија 2006
© Bible Socioety of the Republic of Macedonia 2006