ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

Jezik: ភាសាខ្មែរ

Informacije o prevodu

ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធរៀបរៀងឡើងវិញ ២០១៤

Informacije o avtorskih pravicah

រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល

copyright © 2014 United Bible Societies all right reserved